การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อระดมความคิดเห็น จังหวัดแพร่


วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมนครา แอทไนน์ โรงแรมแพร่นครา
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมนานา 1 โรงแรมเฮือนนานา บูติก โฮเต็ล
วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมนานา 1 โรงแรมเฮือนนานา บูติก โฮเต็ล
ผู้เข่าร่วมประชุม 44 ท่านผู้เข่าร่วมประชุม 51 ท่านผู้เข่าร่วมประชุม 40 ท่าน


วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนครา แอทไนน์ โรงแรมแพร่นครา

 • เน้นสเน่ห์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตดั้งเดิม
 • คงความเป็นเอกลักษณ์ของเมือง ไม่เน้นเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่
 • ให้รถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ใช้เส้นทางนอกตัวเมือง
 • เส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรม ไหว้พระ
 • ดึงศักยภาพด้านอาหารท้องถิ่น ผลผลิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน ให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริมการท่องเที่ยวรถไฟรางคู่แพร่-พะเยา เพื่อเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ใกล้เคียง

 

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนานา 1 โรงแรมเฮือนนานา บูติก โฮเต็ล

 • ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มเวลาพำนัก เช่น ตักบาตรบนเมฆวันอาทาทิตย์ นั่งรถรางชมเมืองตอนค่ำ
 • ส่งเสริมองค์ความรู้ชุมชน และสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชน
 • แพร่มีแหล่งมรดกวัฒนธรรมที่หลากหลาย แต่ขาดการประชาสัมพันธ์และการสืบทอดต่อไปยังรุ่นหลัง
 • ส่งเสริมการพัฒนาเมืองเก่า เช่น พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณกำแพงเมือง

 

วันพฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนานา 1 โรงแรมเฮือนนานา บูติก โฮเต็ล

 • โครงการพิพิธภัณฑ์เมืองเก่า 4 จังหวัด
 • ส่งเสริมองค์ความรู้ในชุมชน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชน
 • เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและมรดกวัฒนธรรรม สร้างเรื่องราว และกิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งกลางวันและกลางคืน
 • พัฒนาจุดเชื่อมโยงหรือจุดเปลี่ยนถ่ายให้เกิดความชัดเจนและแตกต่าง เช่น พัฒนา อ.เด่นชัย เป็นประตูสู่ล้านนา และสร้างจุดเริ่มต้นกิจกรรมให้เชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่นๆ

Powered by MakeWebEasy.com