การประชุมเปิดตัวโครงการ

จังหวัดเชียงราย
ณ ห้องประชุมยูโทเปีย 1 เลอ เมอริเดียน เชียงรายรีสอร์ท
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2561
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 166 ท่าน
 
สรุปประเด็นสำคัญ
 • การพัฒนาเมืองเก่า ควรพัฒนาไปพร้อมกับผู้คนในพื้นที่ ควบคู่กันไป เพื่อให้เห็นถึง “มิติของเมืองเก่าที่มีชีวิต”
 • การท่องเที่ยวไม่ได้สำคัญแค่เพียง “จุดหมายปลายทาง” แต่เส้นทางระหว่างการเดินทางและการเชื่อมโยงพื้นที่ นั่นคือสิ่งที่สำคัญการเที่ยวภายในเมือง เป็นการท่องเที่ยวมิติใหม่ในปัจจุบัน
 • บริบทของการเป็นเมืองและการมีอัตลักษณ์ที่มีคุณค่าของตัวเอง จะเป็นต้นทุนที่สำคัญในการพัฒนา
 • คนในชุมชนควรเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนโครงการและกำหนดทิศทางที่จะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
 
จังหวัดแพร่
ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่
วันที่พฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 24 ท่าน

จังหวัดพะเยา
ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 52 ท่าน

จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน
วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 30 ท่าน

สรุปประเด็นสำคัญ
 • การจัดการบริหารความรู้ และกระบวนการมีส่วนร่วม เป็นสิ่งสำคัญที่จะพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนำไปความรู้ไปพัฒนาพื้นที่และต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ได้
 • ใช้เทคโนโลยีและนวัฒกรรมสมัยใหม่ เข้ามาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์
 • โดยคำนึกถึงคนทุกเพศทุกวัยและบริบทโดยรอบของพื้นที่เมืองเก่า
 • พื้นที่ศักยภาพบริเวณเมืองเก่าพะเยา ที่ชัดเจนคือบริเวณริมกว๊านพะเยา ที่มีพื้นที่รองรับกิจกรรมของชุมชนเมืองที่หลากหลายและมีขนาดใหญ่
 • การดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0
 • พัฒนาโครงการให้มีความทันสมัย โดยผสานเอกลักษณ์ทางวัฒธรรมของกลุ่มจังหวัด ถ่ายทอดให้มีความคิดที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์
 • รูปแบบการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เป็นการเปิดพื้นที่รองรับกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ด้วยกระบวนการและเครื่องมือใหม่ๆ
 • เมืองแพร่ในปัจจุบันมีงบประมาณของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดำเนินงานเมืองเก่าอยู่ ระยะเวลาใกล้เคียงกัน

Powered by MakeWebEasy.com