โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทางท่องเที่ยวให้สามารถเชื่อมโยงพื้นที่เมืองเก่าและแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกกับประเทศเพื่อนบ้าน

เพื่อสร้างทางเลือกการเดินทาง และอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มคนอย่างเท่าเทียม

เพื่อยกระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่เมืองเก่าและชุมชนที่เป็นที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยวภายใน กลุ่มล้านนาตะวันออกให้สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น

เป้าหมาย

  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสามารถอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางของนักท่องเที่ยว ให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น
  • นักท่องเที่ยวมีทางเลือกในการเดินทางท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ได้หลากหลายและใช้เวลาอยู่ในพื้นที่ได้นานขึ้น
  • ภาคชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเกิดการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่เมืองเก่าและชุมชนที่เป็นที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มล้านนาตะวันออก

 

แนวคิดในการวาง แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

การสร้างความเชื่อมโยงของโครงการพัฒนาของภาครัฐและเอกชนให้มีความสัมพันธ์ กันในทุกระบบที่สามารถสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองเก่า รวมไปถึงการเสริมสร้างการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองรับชุมชนที่เป็นที่ตั้งของเมืองเก่า บริเวณที่เป็นจุดสำคัญที่โครงการพัฒนาต่างๆ พาดผ่านพื้นที่เมืองเก่า จะมีโอกาสในการพัฒนา จึงต้องมีการกำหนดแนวทางและนโยบายการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานประเภทต่างๆที่สำคัญเพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่

Powered by MakeWebEasy.com