โครงการพัฒนา
 
เชียงราย
โครงการพัฒนาท่าเรือเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
โครงการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำแม่น้ำกกน้อย จังหวัดเชียงราย
โครงการศูนย์การเรียนรู้หน้าศาลากลางหลังเก่าเมืองเชียงราย
โครงการสวนประวัติศาสตร์พื้นที่เรือนรับรอง จังหวัดเชียงราย
โครงการปรับปรุงพื้นผิวถนนสร้างการรับรู้แนวกำแพงเมืองเชียงราย
โครงการพัฒนาจุดหมายตาเมืองเชียงแสน
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์พื้นที่เรือนรับรอง (เรือนประทับ ร.9)
โครงการออกแบบพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเมืองเชียงราย
โครงการพัฒนาลานกิจกรรมประเพณีหน้าที่ว่าการอาเภอเชียงแสน
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์พื้นที่เรือนรับรอง (เรือนประทับ)
โครงการสร้างการรับรู้เขตเมืองเก่าเชียงรายบริเวณขัวพญามังราย
พะเยา
โครงการคูเมืองพะเยา
โครงการจุดชมวิววัดพระธาตุจอมทอง
โครงการพัฒนาวัดติโลกอาราม (วัดกลางน้ำ)
โครงการศาลหลักเมือง
โครงการปรับปรุงสถานีขนส่งเชียงคำเพื่อส่งเสริมในด้านการบริการการท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาจุดชมวิวบริเวณพระธาตุจอมทอง
โครงการพัฒนาท่าเรือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่วัดติโลกอาราม
โครงการพัฒนาพื้นที่ริมกว๊านพะเยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองเก่าพะเยา
โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคูเมืองพะเยา
โครงการพัฒนาศาลหลักเมืองเป็นพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว
โครงการพัฒนาจุดชมวิวและหอระฆังวัดพระธาตุจอมทอง
โครงการพัฒนาท่าเรือและพื้นที่วัดติโลกอาราม
โครงการพัฒนาพื้นที่ลานกิจกรรมศาลหลักเมือง
โครงการพัฒนาพื้นที่สวนสุขภาพริมกว๊านพะเยา
โครงการพัฒนาลานวัฒนธรรมคลองกลางบ้าน
แพร่
โครงการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเล่าประวัติศาสตร์ไม้สักริมแม่น้ำยม
โครงการพัฒนาพื้นที่สนามหลวง เพื่อรองรับกิจกรรมชุมชนและแหล่งเรียนรู้ไม้สัก
โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟ เป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองหัตศิลป์
โครงการพัฒนาพื้นที่สนามหลวง
โครงการพัฒนาพื้นที่สนามหลวงเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ไม้สัก
โครงการพัฒนาเรือนจาแพร่เป็นแหล่งเรียนรู้หัตถศิลป์
น่าน
โครงการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน และการท่องเที่ยว พุทธอุทยานประวัติศาสตร์น่าน
โครงการพัฒนาพื้นที่ทางวัฒนธรรมริมน้ำน่าน
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบนวัตวิถี
โครงการออกแบบพัฒนาลานวิถีชุมชนไทลื้อ
โครงการออกแบบลานวิถีชุมชนเมืองน่าน ริมน้ำน่านเชื่อมกิจกรรมชุมชน
โครงการพัฒนาพื้นที่สะพานข้ามแม่น้าน่านและลานประเพณีริมน้ำ
โครงการออกแบบสวนรุกขชาติแช่แห้งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
Powered by MakeWebEasy.com