ส่งเสริมบทบาทการพำนักเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดบทบาทการส่งเสริมที่พำนักเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่า

การพัฒนาที่พำนักสำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเมืองเก่าในอนาคต
 
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
และส่วนต่างๆ ในกระบวนการพัฒนาที่พำนักเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัดในกลุ่มล้านนาตะวันออก
 
เพื่อส่งเสริมศักยภาพพื้นที่ให้เกิดการพัฒนา
และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม
 
เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูเมือง ชุมชน ให้มีความน่าอยู่ สอดคล้องกับพื้นที่ และส่งเสริมการอนุรักษ์ความเป็นที่อยู่อาศัยแบบดั่งเดิม
ของกลุ่มวัฒนธรรมและความเป็นล้านนาตะวันออก
เป้าหมาย
 
พัฒนาที่พักอาศัยให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตที่มีความหลากหลายของกลุ่มวัย และส่งเสริมพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาตามศักยภาพและบริบทของพื้นที่นั้นๆ ให้เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นพื้นถิ่น และสร้างแนวทางเสนอแนะการพัฒนาที่พักอาศัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทรัพยากรที่มีอยู่ พร้อมทั้งการอนุรักษ์และส่งเสริมให้คนในพื้นที่เห็นถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
 
การคำนึงถึงทุกเพศทุกวัย
 
 
เป็นการส่งเสริมบทบาทการพัฒนาที่พำนักเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมายควบคู่กับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่า นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
และเสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของแต่ละภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง นำมาสู่การบูรณาการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาร่วมกัน
โดยกำหนดแนวทางในการพัฒนาที่พำนักให้เป็นไปตามบริบทของพื้นที่
 
Powered by MakeWebEasy.com