การสร้างมาตรการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์
 
เพื่อเป็นกรอบที่ใช้ในการควบคุมและ
ส่งเสริมการพัฒนาที่เหมาะสมทางกายภาพต่อเมืองเก่า

เพื่อสร้างบริบทของความเป็นเมืองเก่าให้สามารถดึงดูดการท่องเที่ยว

เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาของพื้นที่ชุมชนของตนเอง

เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของความสำคัญของพื้นที่เมืองเก่า

เป้าหมาย

  • เมืองเก่าและพื้นที่ชุมชนโดยรอบมีเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อบริบทของเมือง/ชุมชน
  • ยกระดับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น
  • สร้างโอกาสด้านการแข่งขัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว
  • เมืองเก่าและพื้นที่ชุมชนมีสภาพบริบทที่สวยงามและเป็นระเบียบ


แนวคิดการจัดทำ แผนแม่บทการสร้างมาตรการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยว


 

Powered by MakeWebEasy.com