ความเป็นมาของโครงการ
     
     จังหวัดในกลุ่มล้านนาตะวันออก (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานในพื้นที่มาอย่างยาวนานสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ด้านโบราณสถาน สถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือน งานศิลปะ ประเพณี วิถีชีวิตที่หลากหลาย ความเป็นอยู่ของผู้คนที่ผ่านมาหลายยุคสมัย รวมไปถึงการมีพื้นที่แหล่งมรดกวัฒนธรรมและอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีความน่าสนใจ ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดในกลุ่มล้านนาตะวันออกก็ยังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น แม้สังคมมีการเปลี่ยนแปลงจากกระแสความเจริญจากภายนอกอย่างมากมาย แต่ทั้ง 4 จังหวัด ก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวและน่าสนใจอย่างยิ่ง
     
     ทั้งมรดกทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์พื้นถิ่นและสภาพแวดล้อมธรรมชาติได้หล่อหลอมความเป็น “เมืองแห่งอารยธรรม ล้านนาตะวันออก” อย่างแท้จริง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเสน่ห์และสิ่งดึงดูดให้ผู้คนหลงใหลเดินทางมาท่องเที่ยว สัมผัสวัฒนธรรม และธรรมชาติ ในพื้นที่ทำให้เมือง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน กลายเป็นจุดหมายทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในภาคเหนือในปัจจุบัน ด้วยศักยภาพในทุกด้านของกลุ่มล้านนาตะวันออก สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) ที่จะสามารถพัฒนากลุ่มล้านนาตะวันออกตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่มุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติเป็นแนวปฏิบัติควบคู่กับกระบวนการพัฒนาแบบบูรณาการ เพื่อให้การพัฒนาและการบริหารพื้นที่อย่างทางสายกลาง บนพื้นฐานความสมดุล การพัฒนาเชิงพลวัตร เชื่อมโยงมิติและการพัฒนาอย่างบูรณาการโดยเฉพาะรายได้จากการท่องเที่ยวที่จะทำให้กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก มีพัฒนาที่เหมาะสมและยั่งยืน จึงจำเป็นต้องพัฒนาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและอารยธรรมล้านนาตะวันออก
     
     ด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่จากร่องรอยทางโบราณคดีที่สะท้อนออกมาจากประวัติศาสตร์และความเป็นเมืองเก่า ที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานของอาณาจักรล้านนา ดังนั้นการวางแผนและผังแม่บทเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าในกลุ่มล้านนาตะวันออกจึงมีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่า และอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีความโดดเด่นของแต่ละเมือง นำไปสู่การส่งเสริมให้เป็นจุดเด่นในการพัฒนากายภาพเมืองเก่าเหล่านี้ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม โดดเด่นและชัดเจน และเกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนในเมืองเก่าล้านนาตะวันออกอย่างเชื่อมโยงที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อันจะทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำแผนและผังแม่บทการพัฒนาเมืองเก่ากลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก เพื่อการท่องเที่ยว
 
เพื่อจัดทำแผนและผังแม่บทโครงสร้าง
พื้นฐานรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าควบคู่ไปกับการอนุรักษ์อย่างสมดุล

เพื่อเสนอแนะแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะการพัฒนา/ปรับปรุงย่านเมืองเก่า
ผลผลิต, ผลลัพธ์
  • แผนและผังแม่บท การพัฒนาเมืองเก่ากลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกที่มีความเชื่อมโยงกัน
  • แผนและผังแม่บท การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริการนักท่องเที่ยว
  • แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในลักษณะแผนและผังแม่บท เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
  • พื้นที่เมืองเก่าในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกได้รับการพัฒนาควบคู่กับการอนุรักษ์ ทัศนียภาพเมืองมีความสวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยว ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

Powered by MakeWebEasy.com