การเชื่อมโยงรูปแบบการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์


ชี้นำการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก

สร้างรูปแบบเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่า นำไปสู่การให้บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน
เป้าหมาย
 
พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกในด้านประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ ศาสนาและความเชื่อ
ให้เกิดการเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มระยะเวลาในการท่องเที่ยว และเพิ่มจำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น
 
 
แนวคิดในการจัดทำ แผนแม่บทการเชื่อมโยงรูปแบบการท่องเที่ยว
 
เชื่อมโยงรูปแบบการท่องเที่ยว 2 ด้าน ได้แก่ ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน ศาสนาและความเชื่อ และวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ ในเมืองเก่าและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ
เพื่อให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวที่น่าสนใจในแต่ละด้าน ทางเลือกในการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ และเน้นการสร้างศูนย์รวมในการเชื่อมโยง
 
 
 
Powered by MakeWebEasy.com