การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวให้สามารถเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกกับประเทศเพื่อนบ้าน
 
เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
 
เพื่อสร้างความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม ประเพณี
และกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน

เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมความร่วมมือและอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
เป้าหมาย
 
การพัฒนาเส้นทางการเชื่อมโยงรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายและตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม เกิดความร่วมมือเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างเส้นทางการเชื่อมโยงรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลายและตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าชายแดน และการท่องเที่ยวมีการเติบโตมากขึ้น 
 
แนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน
 
แนวคิดในการกำหนดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกกับประเทศเพื่อนบ้าน จะใช้แนวทางการพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ตามกรอบ(GMS) เส้นทางการท่องเที่ยว กลุ่ม 5 เชียง เมืองพี่เมืองน้อง และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีมาบูรณาการกับโอกาสการพัฒนาด่านชายแดน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดเชียงราย จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดพะเยา จะทำหน้าที่รองรับนักท่องเที่ยวจากจังหวัดเชียงราย และเพิ่มเส้นทางเลือกการท่องเที่ยวเมืองเก่าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน จังหวัดแพร่ จะเป็นประตู่สู่กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก
และจังหวัดน่านทำหน้าที่เป็นเมืองเก่าที่เป็นจุดหมายดึงดูดนักท่องเที่ยวและเพิ่มเส้นทางเลือกการท่องเที่ยวเมืองเก่าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
 
Powered by MakeWebEasy.com