แผนแม่บทการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่า
วัตถุประสงค์

กำหนดบทบาทเพื่อชี้นำการพัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก

ส่งเสริมการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และประเพณีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่า นำไปสู่การให้บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน

ดำรงรักษาความเป็นอัตลักษณ์ของล้านนาตะวันออก การอนุรักษณ์วิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเกิดความแปลกใหม่ในการท่องเที่ยวที่แตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ

เป้าหมาย

พัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก และเกิดการเชื่อมโยงของแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
เพื่อยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มระยะเวลาในการท่องเที่ยว และเพิ่มจำนวนรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น


แนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่า

การให้ความสำคัญกับเมืองเก่าที่มีศักยภาพ ปัญหา หรือข้อจำกัด โดยวิธีการอนุรักษ์ ปรับปรุงฟื้นฟู และพัฒนาแหล่งนั้นๆ ไปพร้อมกับแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบอื่นๆ
โดยรอบที่มีศักยภาพ 
จัดกลุ่มและกำหนดบทบาทในการพัฒนาภายใต้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวหลัก
ให้มีการเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ 
เพื่อช่วยในการส่งเสริมคุณภาพของแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

Powered by MakeWebEasy.com